Lliçons bàsiques d’economia: PIB (Producte Interior Brut) (II)

(VERSIÓN EN CASTELLANO ABAJO)

Si fa uns dies parlàvem sobre què és el PIB i diferents maneres de concebre’l i interpretar-lo, avui explicaré què és el PIB nominal, el PIB real, el PIB per càpita, i els components que a grosso modo formen la producció. Per fer-ho continuaré fent servir el llibre de Blanchard com a referència, si us l’heu llegit veureu ràpidament la semblança.

PIB nominal i PIB real

Aquesta distinció és molt important. Sobretot perquè us podeu trobar amb moltes notícies als mitjans de comunicació que no posen cap èmfasi en diferenciar-los, i pot portar al ciutadà una idea molt equivocada del que realment passa. El PIB nominal és la suma de les quantitats de béns finals produïts multiplicat pel seu preu corrent. Així, si la producció de béns no puja però sí que ho fan els preus, el PIB nominal puja. El PIB real multiplica aquests béns finals produïts per els preus constants. I com es fa això? No ho explicaré detalladament perquè és més complicat del que pot semblar en un principi, però la idea general és que un any mana, i es fixe un índex. El canvi en els preus relatius i demés se soluciona fent càlculs basats en ponderacions.

El PIB nominal també es pot anomenar PIB monetari o PIB en unitats monetàries corrents.
El PIB real també es pot anomenar PIB expressat en béns, PIB en unitats monetàries constants, PIB ajustat per l’inflació o PIB en unitats monetàries de (any base).

El PIB per càpita

El PIB indica les dimensions econòmiques d’un país, però sovint, com que el que volem indicar amb el PIB és el nivell de vida del país, utilitzar el PIB real o PIB nominal no és efectiu, ja que els països més grans normalment produeixen més que els països més petits. Llavors és útil utilitzar el PIB per càpita. El PIB per càpita és el quocient entre el PIB real i la població d’un país. Un exemple de país amb un enorme PIB i un baix PIB per càpita seria Xina.

La composició del PIB

Suposant que hi ha equilibri en el mercat de béns, Y(producció)=Z(demanda de béns), tenim que la composició més simple i general que podem fer és la següent:

Y=C+I+G+X-IM

On Y és la producció; C el consum; I és la inversió; G el gasto públic; X les exportacions i IM les importacions.

És el PIB un bon indicador de mesura de la riquesa?

Hi ha bastant de debat sobre si el PIB indica d’una manera clara i precisa la riquesa i el benestar d’un país. I si realment es mereix tanta importància. En general hom està d’acord en que té moltes mancances en quan a no considerar com a riquesa coses com l’esperança de vida, la qualitat del servei sanitari, de l’educació, sobre el nivell de contaminació, el nivell de felicitat, i moltes altres coses. Però també sembla haver-hi bastant acord en que déu n’hi do el que ajuda en l’anàlisi de l’economia d’un país. I que de moment pocs indicadors poden dir tant com el PIB. El més adequat segurament és tenir una visió crítica i tenir clar què és exactament el què indica i a partir d’aquí, que la gent ho valori més o menys segons les seves preferències.

Doncs amb això acabo la segona part de la lliçó bàsica d’economia sobre el PIB, espero que per aquells que no tenien ni idea del tema els hagi ajudat una mica en agafar una idea general.

Salut!

——————————————————————————————-

Si hace unos días hablábamos sobre qué es el PIB y diferentes maneras de concebirlo e interpretarlo hoy explicaré qué es el PIB nominal, el PIB real, el PIB per cápita y los componentes que a grosso modo forman la producción. Para hacerlo continuaré usando el libro de Blanchard como referencia, si os lo habéis leído veréis rápidamente el parecido.

PIB nominal y PIB real

Esta distinción es muy importante. Sobre todo porque os podéis encontrar con muchas noticias en los medios de comunicación que no ponen ningún énfasis en diferenciarlos, y puede traer al ciudadano una idea muy equivocada de lo que realmente pasa. El PIB nominal es la suma de las cantidades de bienes finales producidos multiplicado por su precio corriente. Así, si la producción de bienes no sube pero sí que lo hacen los precios, el PIB nominal sube. El PIB real multiplica estos bienes finales producidos por los precios constantes. Y cómo se hace esto? No lo explicaré en detalle porque es más complicado de lo que puede parecer en un principio, pero la idea general es que un año manda, y se fija un índice. El cambio en los precios relativos y demás se soluciona haciendo cálculos basados en ponderaciones.

El PIB nominal también se puede denominar PIB monetario o PIB en unidades monetarias corrientes.
El PIB real también se puede denominar PIB expresado en bienes, PIB en unidades monetarias constantes, PIB ajustado por la inflación o PIB en unidades monetarias de (año base). 

El PIB per cápita

El PIB indica las dimensiones económicas de un país, pero a menudo, como lo que queremos indicar con el PIB es el nivel de vida del país, utilizar el PIB real o PIB nominal no es efectivo, puesto que los países más grandes normalmente producen más que los países más pequeños. Entonces es útil utilizar el PIB per cápita. El PIB per cápita es el cociente entre el PIB real y la población de un país. Un ejemplo de país con un enorme PIB y un bajo PIB per cápita sería China.

La composición del PIB

Suponiendo que hay equilibrio en el mercado de bienes, Y(producción)=Z(demanda de bienes), tenemos que la composición más simple y general que podemos hacer es la siguiente:

Y=C+Y+G+X-IM

Donde Y es la producción; C el consumo; I es la inversión; G el gasto público; X las exportaciones y IM las importaciones.

Es el PIB un buen indicador de medida de la riqueza?

Hay bastante de debate sobre si el PIB indica de una manera clara y precisa la riqueza y el bienestar de un país. Y si realmente se merece tanta importancia. En general se está de acuerdo en que tiene muchas carencias en cuando a no considerar como riqueza cosas como la esperanza de vida, la calidad del servicio sanitario, de la educación, sobre el nivel de contaminación, el nivel de felicidad, y otras muchas cosas. Pero también parece haber bastante acuerdo en que no es poca la ayuda que hace el PIB en el análisis de la economía de un país. Y que de momento pocos indicadores pueden decir tanto como el PIB. El más adecuado seguramente es tener una visión crítica y tener claro qué es exactamente lo qué indica y a partir de aquí, que la gente lo valore más o menos según sus preferencias.

Pues con esto acabo la segunda parte de la lección básica de economía sobre el PIB, espero que por aquellos que no tenían ni idea del tema les haya ayudado un poco a coger una idea general.

Salud!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.