Legalize it

(VERSIÓN EN CASTELLANO MÁS ABAJO)

En temps de crisi, qualsevol cosa és bona si la bossa sona. Tenim ben present el famós Eurovegas, que tot i ser èticament dubtós, molts no s’ho pensarien dues vegades a l’hora de posar-lo al costat de casa nostra. Però avui no parlarem del joc, sinó d’un altre vici, les drogues. El tema es va avivar fa poc amb el referèndum de Rasquera. Això em va donar de pensar, i a base de xerrades al bar de la facultat contrastant diferents opinions sobre el tema, ja és hora de plantejar la legalització del cànnabis des d’un punt de vista purament econòmic.

Per analitzar qualsevol situació sempre és bo mirar antecedents històrics: La llei seca aplicada a EEUU del 1920 al 1933 té bastants paral•lelismes. L’objectiu era reduir el consum per tal que els obrers augmentessin els seus estalvis, acabar amb l’elevada criminalitat… i el resultat va ser el contrari, un augment de la criminalitat per l’aflorament dels gàngsters que s’ocupaven del mercat negre. La demanda d’alcohol, fortament inelàstica, va seguir intacta i va poder ser abastida per l’oferta que proporcionava el mercat negre. D’altra banda, els preus van augmentar com si es cobrés una “prima de risc” per la possibilitat de ser enxampat i dut a la presó.

La situació actual de la marihuana és similar. La prohibició no ha pogut acabar amb el seu consum, i sobretot entre el jovent, el seu consum no està mal vist; podríem dir que té certa acceptació social. L’únic que aconsegueix la ilegal•lització és que els anomenats “camells” se’n lucrin, oferint un producte sense cap qualitat estàndard, i evidentment, no tributant beneficis.

Segons la meva opinió, és hipòcrita defensar amb arguments morals el fet que el consum de cànnabis sigui il•legal però que no ho sigui el tabac i/o l’alcohol, quan són igual o més perjudicials per la salut.

Què suposaria la legalització?

La legalització de la marihuana faria emergir el mercat existent, i fer-lo tributar. L’eliminació d’aquesta “prima de risc” comportaria un preu molt més baix, que podia ser augmentat mitjançant grans impostos, com es fa actualment amb el tabac. Regularitzar la producció faria augmentar-ne la qualitat. Desapareixerien els “camells” i la delinqüència que es deriva del mercat negre.

Quins problemes podria originar?

Bàsicament són dos:

Com ja s’ha vist en el cas d’Holanda, on ja han fet l’experiment, la legalització ha comportat un gran problema: un turisme de baixa qualitat, lligat a una mala imatge exterior del país. A Holanda ja han pres mesures com prohibir als turistes consumir. D’aquesta manera evites aquest problema.

L’altre inconvenient seria sobre els consumidors. Tot i que és una “droga suau” no tant perjudicial com les “dures”, té efectes negatius en la salut si se n’abusa. Si la legalització de la marihuana suposés un augment molt gran dels consumidors i no un simple aflorament dels antics consumidors cap a un mercat tributat i si davant la facilitat de consum els consumidors no fossin espontanis (com hauria de ser) sinó amb més periodicitat, això afectaria a la productivitat i fins podria ocasionar conflictes socials. La solució seria conscienciar i informar sobre els efectes de dit consum. Amb tota la informació en mà, una persona adulta hauria de ser lliure (i conseqüentment responsable) del seu grau de consum.

Cal tenir en compte que aquest anàlisi només és vàlid en el cas del cànnabis i drogues suaus en general. Sobre la legalització de les drogues dures ho deixo per un altre dia.

Quan no pots combatre situacions adverses, fes que juguin al teu favor.

——————————————————————————————-

En tiempo de crisis, «tota cosa és bona si la bossa sona» (cualquier cosa es buena si la bolsa suena). Tenemos muy presente el famoso Eurovegas, que a pesar de ser éticamente dudoso, muchos no se lo pensarían dos veces a la hora de ponerlo junto su casa. Pero hoy no hablaremos del juego, sino de otro vicio, las drogas. El tema se avivó hace poco con el referéndum de Rasquera. Esto me dio de pensar, y a base de charlas en el bar de la facultad contrastando diferentes opiniones sobre el tema, ya es hora de plantear la legalización del cannabis desde un punto de vista puramente económico.


Para analizar cualquier situación siempre es bueno mirar antecedentes históricos:
La ley seca aplicada en EEUU del 1920 al 1933 tiene bastantes paralelismos. El objetivo era reducir el consumo para que los obreros aumentaran sus ahorros, acabar con la elevada criminalidad… y el resultado fue lo contrario, un aumento de la criminalidad por el afloramiento de los gàngsters que se ocupaban del mercado negro. La demanda de alcohol, fuertemente inelástica, siguió intacta y pudo ser satisfecha por la oferta que proporcionaba el mercado negro. Por otro lado, los precios aumentaron como si se cobrara una “prima de riesgo” por la posibilidad de ser pillado y llevado a prisión.

La situación actual de la marihuana es similar. La prohibición no ha podido acabar con su consumo, y sobre todo entre la juventud, su consumo no está mal visto; podríamos decir que tiene cierta aceptación social. Lo único que consigue la ilegalización es que los llamados “camellos” se lucren, ofreciendo un producto sin ninguna calidad estándar, y evidentemente, no tributando beneficios.

Según mi opinión, es hipócrita defender con argumentos morales el hecho que el consumo de cannabis sea ilegal pero que no lo sea el tabaco y/o el alcohol, cuando son igual o más perjudiciales para la salud.

Qué supondría la legalización?

La legalización de la marihuana haría emerger el mercado existente, y hacerlo tributar. La eliminación de esta “prima de riesgo” comportaría un precio mucho más bajo, que podía ser aumentado mediante grandes impuestos, como se hace actualmente con el tabaco. Regularizar la producción haría aumentar la calidad. Desaparecerían los “camellos” y la delincuencia que se deriva del mercado negro.

Qué problemas podría originar?

Básicamente son dos:

Cómo ya se ha visto en el caso de Holanda, donde ya han hecho el experimento, la legalización ha comportado un gran problema: un turismo de baja calidad, ligado a una mala imagen exterior del país. En Holanda ya han tomado medidas como prohibir a los turistas consumir. De este modo evitas este problema.

El otro inconveniente sería sobre los consumidores. A pesar de que es una “droga suave” no tanto perjudicial como las “duras”, tiene efectos negativos en la salud si se abusa. Si la legalización de la marihuana supusiera un aumento muy grande de los consumidores y no un simple afloramiento de los antiguos consumidores hacia un mercado tributado y si ante la facilidad de consumo los consumidores no fueran espontáneos (como tendría que ser) sino con más periodicidad, esto afectaría a la productividad y hasta podría ocasionar conflictos sociales. La solución sería concienciar e informar sobre los efectos de dicho consumo. Con toda la información en mano, una persona adulta tendría que ser libre (y consecuentemente responsable) de su grado de consumo.

Hay que tener en cuenta que este análisis sólo es válido en el caso del cannabis y drogas suaves en general. Sobre la legalización de las drogas duras lo dejo por otro día.

Cuando no puedes combatir situaciones adversas, haz que jueguen a tu favor.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.