Ja han votat per nosaltres. La immersió lingüística i la igualtat d’oportunitats de les llengües

(Versión en español abajo) Em desconnecto uns dies i quan torno resulta que el TSJC es vol carregar la immersió lingüística!! El model que ha garantit que gent com jo, de família castellanoparlant, aprengui el català!!! Era d’esperar. Ja fa gairebé un any que el TS va emetre les seves sentències on obligaven al Govern a garantir que el castellà pogués ser llengua vehicular.

Se m’ha acudit que podríem reflexionar una mica sobre els arguments típics que utilitzen els anti-immersió. Comencem. Els que més s’escolten són: que els nens tenen dret a ser educats en la seva llengua materna, que s’ha de defensar el dret dels pares a triar en quina llengua reben l’educació els seus fills, que hi ha «discriminació» envers el castellà i, de tant en tant, que el sistema educatiu hauria de ser bilingüe. El primer argument és tan absurd que és pot refutar ràpidament. És tan fàcil com dir que, si s’hagués de defensar aquest suposat «dret», hauríem de garantir que qualsevol persona pogués ser educada en la seva llengua materna, per exemple en noruec o marroquí. És evident que la cosa no va d’això de defensar cap dret, en tot cas, defensen el dret a que els pares puguin triar si els seus fills reben l’educació en castellà, no en la seva llengua materna. El segon és una mica més complicat. És evident que, si amb “triar” es refereixen a triar qualsevol llengua, l’argument és fàcilment refutable de la mateixa manera que el primer. Si seguim analitzant però, sabeu què? En la resta de queixes tenen raó. Si amb “triar” volen dir poder triar una de les dues llengües cooficials de Catalunya, la cosa no és tan fàcil. No sembla lògic emparar-nos sota la bandera de la llibertat per defensar el dret d’elecció dels pares? A més, efectivament existeix una discriminació envers al castellà al sistema educatiu, és obvi. Totes les assignatures es fan en català menys castellà i la llengua estrangera. Això ens porta inevitablement a que el sistema no sigui bilingüe, entenent com a bilingüe, un on es doni el mateix pes a les dues llengües.

Com ho podem enfocar doncs? Hem de donar un tracte d’igualtat d’oportunitats a les dues llengües deixant que els pares puguin triar? Tots els liberals sabem que la igualtat d’oportunitats és de vital importància per a què no hi hagi resultats injusts. Estem davant doncs d’un problema d’injustícia envers el castellà?

Procedim a analitzar què és una llengua i quin seria un resultat «just». En termes econòmics, podríem dir que una llengua és un bé públic subjecte a externalitats de xarxa. Què vol dir tot aquest tecnicisme? És un bé públic perquè a diferència de l’ordinador amb el que estic escrivint aquesta nota, jo puc utilitzar una llengua al mateix temps que tu. Però el que és interessant de veritat és això de les externalitats de xarxa. És molt fàcil. El benefici que obtinc de saber una llengua ve donat per la gent que la parla. No val només amb el número, també amb les qualitats dels parlants. Que el xinès sigui la llengua més parlada no fa que tothom vulgui aprendre xinès. En canvi, tothom vol aprendre anglès perquè a més de tenir molts parlants, aquests són molt importants i surt molt a compte comunicar-se amb ells.

Analitzem seguidament el resultat actual. Avui dia, el resultat a Catalunya és que pots parlar en castellà o català sense cap problema vagis on vagis. No saps en quina llengua et respondran, però és igual, segur que pots realitzar un acte comunicatiu amb una altra persona independentment de quina llengua empris. El castellà no està pas discriminat. Tothom pot parlar-lo sense cap problema. Qualsevol català ho sap. A mi em sembla un resultat just. Però tot això és molt estrany, qualsevol que sàpiga una mica d’economia sap que els mercats amb béns amb externalitats de xarxa acaben majoritàriament sent dominats per un, el més fort, el més gran, o en el cas de la llengua, la que té més parlants amb les millors qualitats. Facebook a les xarxes socials, Windows als OS, Blu-Ray als discs òptics, etc. Com és possible doncs aquesta situació a Catalunya? Com s’ha aconseguit tot això després de 40 anys de prohibició de l’ús del català? Com, després de que tantíssimes generacions descendents de castellanoparlants immigrants a Catalunya hagin crescut sense tenir ni idea de català? Com ho hem fet per què el castellà no s’hagi apoderat de tot el mercat lingüístic a Catalunya tenint en compte que el català és molt més feble? Com hem aconseguit generar aquest resultat tan just on es poden parlar les dues llengües sense problemes? Molt fàcil, dues paraules: immersió lingüística. Però si hem dit que la igualtat d’oportunitats era bàsica per a obtenir un resultat just! La immersió lingüística no és res més que afavorir a la llengua més feble! Discriminar el castellà a l’educació! Doncs sí, sembla ser que, per obtenir un resultat just, de vegades, s’ha de defensar la igualtat de resultats en comptes de la d’oportunitats.

Perquè hem de tenir clar que encara que la majoria dels catalans volguéssim parlar català, amb el temps, a mesura que hi hagués gent que no l’aprengués, el català s’aniria perdent. Com a molt, podríem obtenir un resultat amb zones catalanes i zones castellanes diferenciades. Podem comprovar-ho clarament a moltes altres parts d’Espanya. Torno a remarcar que tot això passaria amb el temps, a llarg termini, encara que la majoria volgués parlar català. Però si no ens ensenyen en castellà, com ho fan els catalanoparlants per aprendre’l? D’on l’aprenen? Doncs de tot arreu: la TV, els diaris, Internet, el carrer… Sigui quina sigui la teva llengua materna, aprens castellà segur. En canvi, el català té una extensió molt més limitada per ser aprés. Si creiem que el resultat just i desitjat és aquell on tots podem parlar la llengua que vulguem on vulguem, hem de defensar una discriminació positiva envers al català a l’educació sí o sí. Per què si garantíssim la igualtat d’oportunitats entre llengües, hem de tenir ben clar que perdríem tot aquest escenari i el català passaria a ser la llengua anecdòtica, la dels avis, la que ningú parla, com l’irlandès a Irlanda; o dividiríem el país en dos, com al Canadà. I aquí és on arribem al quid de la qüestió. Potser és que, realment, el que jo trobo un resultat just, no és igual de just pels altres. Potser per a alguns, el resultat just és un escenari on existeix una llengua única i unificadora dels territoris de l’Espanya postfranquista. Qui sap. El que està clar és que, sigui quina sigui la seva intenció, el resultat és molt clar. Voleu triar quin escenari preferiu? Doncs ho sento, els espanyols ja han votat per nosaltres.

Aquest article el vaig escriure el 3 de setembre quan va sortir la notícia de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya volia carregar-se la immersió lingüística, tal com marcava la sentència del Tribunal Suprem de fa més d’un any. Avui dia segueix igual de vigent o fins i tot més, tenint en compte que el Partit Popular ha aconseguit la majoria absoluta i no tindrà cap por d’anar contra la immersió.

Versión en castellano: Ya han votado por nosotros. La inmersión lingüística y la igualdad de oportunidades de las lenguas

Me desconecto unos días y cuando vuelvo ¡¡resulta que el TSJC se quiere cargar la inmersión lingüística!! El modelo que ha garantizado que gente como yo, de familia castellanoparlante, aprenda el catalán. Era de esperar. Ya hace casi un año que el TS emitió sus sentencias donde obligaban al Gobierno a garantizar que el castellano pudiera ser lengua vehicular.

Se me ha ocurrido que podríamos reflexionar un poco sobre los argumentos típicos que utilizan los anti-inmersión. Empecemos. Los que más se escuchan son: que los niños tienen derecho a ser educados en su lengua materna, que se tiene que defender el derecho de los padres a elegir en qué lengua reciben la educación sus hijos, que hay «discriminación» hacia el castellano y, de vez en cuando, que el sistema educativo tendría que ser bilingüe. El primer argumento es tan absurdo que es puede refutar rápidamente. Es tan fácil como decir que, si se tuviera que defender este supuesto «derecho», tendríamos que garantizar que cualquier persona pudiera ser educada en su lengua materna, por ejemplo en noruego o marroquí. Es evidente que la cosa no va de esto de defender ningún derecho, en todo caso, defienden el derecho a que los padres puedan elegir si sus hijos reciben la educación en castellano, no en su lengua materna. El segundo es algo más complicado. Es evidente que, si con “elegir” se refieren a elegir cualquier lengua, el argumento es fácilmente refutable del mismo modo que el primero. Pero si seguimos analizando, ¿sabéis qué? En el resto de quejas tienen razón. Si con “elegir” quieren decir poder elegir una de las dos lenguas cooficiales de Cataluña, la cosa no es tan fácil. ¿No parece lógico ampararnos bajo la bandera de la libertad para defender el derecho de elección de los padres? Además, efectivamente existe una discriminación hacia el castellano en el sistema educativo, es obvio. Todas las asignaturas se hacen en catalán menos castellano y la lengua extranjera. Esto nos lleva inevitablemente a que el sistema no sea bilingüe, entendiendo como bilingüe, uno donde se dé el mismo peso a ambas lenguas.

¿Cómo podemos enfocarlo entonces? ¿Tenemos que dar un trato de igualdad de oportunidades a las dos lenguas dejando que los padres puedan elegir? Todos los liberales sabemos que la igualdad de oportunidades es de vital importancia para que no haya resultados injustos. ¿Estamos pues, ante un problema de injusticia hacia el castellano?

Procedemos a analizar qué es una lengua y qué seria un resultado «justo». En términos económicos, podríamos decir que una lengua es un bien público sujeto a externalidades de red. ¿Qué quiere decir todo este tecnicismo? Es un bien público porque a diferencia del ordenador con el que estoy escribiendo esta nota, yo puedo utilizar una lengua al mismo tiempo que tú. Pero el que es interesante de verdad es esto de las externalidades de red. Es muy fácil. El beneficio que obtengo de saber una lengua viene dado por la gente que la habla. No importa solo el número, también las cualidades de los hablantes. Que el chino sea la lengua más hablada no hace que todo el mundo quiera aprender chino. En cambio, todo el mundo quiere aprender inglés porque además de tener muchos hablantes, estos son muy importantes y es muy beneficioso comunicarse con ellos.

Analicemos seguidamente el resultado actual. Hoy en día, el resultado en Cataluña es que puedes hablar en castellano o catalán sin ningún problema vayas donde vayas. No sabes en qué lengua te responderán, pero es igual, seguro que puedes realizar un acto comunicativo con otra persona independientemente de qué lengua emplees. El castellano no está paso discriminado. Todo el mundo puede hablarlo sin ningún problema. Cualquier catalán lo sabe. A mí me parece un resultado justo. Pero todo esto es muy extraño, cualquiera que sepa un poco de economía sabe que los mercados de bienes con externalidades de red acaban mayoritariamente siendo dominados por uno, el más fuerte, el más grande, o en el caso de la lengua, la que tiene más hablantes con las mejores cualidades. Facebook en las redes sociales, Windows en los OS, Blu-Ray en los discos ópticos, etc. ¿Cómo es posible pues esta situación en Cataluña? ¿Cómo se ha conseguido todo esto después de 40 años de prohibición del uso del catalán? ¿Cómo, después de que tantísimas generaciones descendientes de castellanoparlantes inmigrantes en Cataluña hayan crecido sin tener ni idea de catalán? ¿Cómo lo hemos hecho por qué el castellano no se haya apoderado de todo el mercado lingüístico en Cataluña teniendo en cuenta que el catalán es mucho más débil? ¿Cómo hemos conseguido generar este resultado tan justo donde se pueden hablar las dos lenguas sin problemas? Muy fácil, dos palabras: inmersión lingüística. ¡Pero si hemos dicho que la igualdad de oportunidades era básica para obtener un resultado justo! ¡La inmersión lingüística no es nada más que favorecer a la lengua más débil! ¡Discriminar el castellano a la educación! Pues sí, parece ser que para obtener un resultado justo, a veces, se tiene que defender la igualdad de resultados en vez de la de oportunidades.

Porque tenemos que tener claro que aunque la mayoría de los catalanes quisiéramos hablar catalán, con el tiempo, a medida que hubiera gente que no lo aprendiera, el catalán se iría perdiendo. Como mucho, podríamos obtener un resultado con zonas catalanas y zonas castellanas diferenciadas. Podemos comprobarlo claramente a otras muchas partes de España. Vuelvo a remarcar que todo esto pasaría con el tiempo, a largo plazo, aunque la mayoría quisiera hablar catalán. Pero si no nos enseñan en castellano, ¿cómo lo hacen los catalanoparlantes para aprenderlo? ¿De donde lo aprenden? Pues de todas partes: la TV, los diarios, Internet, la calle… Sea cual sea tu lengua materna, aprendes castellano seguro. En cambio, el catalán tiene una extensión mucho más limitada para ser aprendido. Si creemos que el resultado justo y deseado es aquel donde todos podemos hablar la lengua que queramos donde queramos, tenemos que defender una discriminación positiva hacia al catalán en la educación sí o sí. Por qué si garantizáramos la igualdad de oportunidades entre lenguas, tenemos que tener muy claro que perderíamos todo este escenario y el catalán pasaría a ser la lengua anecdótica, la de los abuelos, la que nadie habla, como el irlandés en Irlanda; o dividiríamos el país en dos, como en Canadá. Y aquí es donde llegamos al quid de la cuestión. Quizás es que, realmente, lo que yo encuentro un resultado justo, no es igual de justo por los otros. Quizás para algunos, el resultado justo es un escenario donde existe una lengua única y unificadora de los territorios de la España postfranquista. Quién sabe. Lo que está claro es que, sea cual sea su intención, el resultado es muy claro. ¿Queréis elegir qué escenario preferís? Pues lo siento, los españoles ya han votado por nosotros.

Este artículo lo escribí el 3 de septiembre cuando salió la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quería cargarse la inmersión lingüística, tal como marcaba la sentencia del Tribunal Supremo de hace más de un año. Hoy en día sigue igual de vigente o incluso más, teniendo en cuenta que el Partido Popular ha conseguido la mayoría absoluta y no tendrá ningún miedo de ir contra la inmersión.

Ja han votat per nosaltres. La immersió lingüística i la igualtat d’oportunitats de les llengües comentarios en «5»

 1. Quin escrit més profunt, i amb coherència! estic totalment d’acord amb el que es diu.
  Cadascú pot parlar la llengua que vulgui, però el català siusplau que no es perdi, ens hauriem de sentir afortunats de ser bilingües! que a la resta d’Espanya només parlan una llengua!

 2. Brutal com has relacionat dos conceptes econòmics que no tothom coneix amb un gran exemple. El problema és que nosaltres ja ho tenim clar, els que també ho sabem i no ho volem reconèixer són els de més enllà de l’Ebre.
  L’habilitat d’aprendre un llenguatge sent bilingüe és una de les millors coses que ens ha donat el nostre país, i més amb l’internacionalització de la societat a la que estem anant. Tot un luxe i un orgull.
  Felicitats Mikel!

 3. Felicitats, un article molt clar.
  Un exemple molt pràctic de lo que passa quan no hi ha inmersió lingüística és el País Valencià. Ja veus que no cal anar molt lluny. Jo cada vegada que escolto que algú critica l´educació en català penso en el cacao mental que tenen a València (ja no saben ni lo que parlen).

 4. El artículo es malísimo, lo siento. Espero que no lo enseñes a ninguna universidad «top» de USA porque si lo traducieran se reírian un poco de ti. Justamente las «externalidades de red» tienen una aplicación en la lengua bien distinta. Ahora te comento, por si no te quedó grabado de las clases de introducción a microeconomía:

  Partiendo de la base de que la lengua es una herramienta cognitiva de comunicación y de transferencia de conocimiento,
  Cuantos más agentes,en este caso hablantes, tenga una lengua, mejores serán las externalidades de red porque habrá más individuos con los que sea posible la comunicación, y por ende, en el caso general, más información y más conocimiento habrá disponible.

  Ahora déjame introducirte otro concepto que seguro que conoces, el coste de oportunidad. ¿Cuál es el coste de oportunidad de hablar diversas lenguas? En principio, el argumento en contra que suele justificar el bilinguismo es que da riqueza mental. Craso error.

  Diversos estudios, con conclusiones segadas, dicen que los efectos de ser bilingue o monolingue crean diferencias en el cerebro, demostrando que los cerebros bilingues están más desarrollados. Pero eso es una falacia. Del mismo modo que si comparamos una persona va al gimnasio 1 hora con otra que va 5 horas, la última está mucho más desarrollada muscularmente, lo mismo podríamos aplicar en este caso. Si un indivividuo tiene en vez de una lengua nativa dos, dedica, por ejemplo, en la escuela, 8 horas semanales en vez de 4, con el coste que eso implica, es decir, tener 4 horas menos de formación en ciencias o en matemáticas.

  Si desarrolláramos unos diagramas de Venn, veríamos que, quitando casos excepcionales, la comunidad de 10 millones de catalanohablantes forma parte también de la comunidad de hispoanohablantes de 400 millones. Eso es gracias a que los catalanes son bilingues. ¿Cuál era la antigua justificación que daba Lo Catalanisme a la defensa de la lengua propia? La comunicación. Un argumento que, efectivamente, tenía sentido en el siglo XVIII, del mismo modo que para un hispanohablante nativo le es más fácil comunicarse con un español que con un inglés. No obstante, ya no existe esa diferenciación en Cataluña, pues todos los nativos de catalán lo son también de castellano.

  Luego no estoy de acuerdo con el argumento del noruego o el marroquí. Si suponemos un mundo globalizado transnacional, en el caso de que a Cataluña emigrasen, por ejemplo, 10 millones de chinos, eso tendría implicaciones importantes. Si el Estado debe aprovechar los recursos humanos de los que dispone, esto sería, 17 millones de individuos, forzar a un 60% de éstos a hablar una lengua no materna implicaría un atraso en el desarrollo de su capital humano, con consiguiente pérdida de productividad (el coste de no poder usar su lengua propia por estar prohibida, generaría un bajón en la productividad).

  En el caso Español, estos son los datos http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/eulp2008.pdf míratelos. Es sabido que España tiene problemas de productividad, donde existen muchas variables, tanto endógenas como exógenas. No pretendo ser demagogo, pero si se fuerza a una población a hablar una lengua que no es la materna, ¿acaso no se produce un atraso en el desarrollo humano, con el consiguiente bajón de productividad? El ejemplo de la niña china que habla bien catalán, castellano y chino no vale, porque es questión de horas de trabajo empleadas.

  Y podríamos hacer el artículo muchísimo más extenso, muchísimos menos sesgado y mucho más complicado. La verdad que hay temas económicos más allá de los que salen en la tele que conciernen más a la sociedad española y catalana. Este tema político no deja de ser un egg game de teoría de juegos, que se habría resuelto hace tiempo si el inepto gobienro central hubiese concedido un -justo- pacto fiscal a Cataluña. Pero está bien que saga el tema, es una buena discusión.

  Una pregunta, por curiosidad, dices ser no de origen catalán ¿no crees estar sufriendo el sindrome de estocolmo? El sistema educativo catalán impide a los castellanohablantes a acceder el conocimiento básico en castellano, con los costes que conlleva. Es decir, es un abuso de las criaturas indefensas sin pensamiento crítico, que no pueden escojer, y de las cuales sus padres no pueden decidir cómo aplicar la educación con SUS impuestos. Para quien no haya mirado las estadísticas del Idescat, una mayoría de los niños son de lengua materna CASTELLANA, no catalana. ¿Tan difícil es un modelo trilingue? Sois de la Pompeu Fabra, ¿no se habla en UPF catalán, castellano e inglés en las clases? De verdad no os dais cuenta, de que este chiringuito montado que llevan ya 4 años de discusiones románticas no son simplemente cortinas de humo, tanto del gobierno central como de la generalitat, para esconder los déficits políticos i dèficits de cambios estructurales que NO se han llevado a cabo en los 35 años de régimen «democrático» que llevamos?

  Saludos.

  1. No sé si no te has leído el artículo o no lo has entendido. Te invito a leerlo de nuevo.

   Tu comentario no tiene por dónde cogerse. El coste de oportunidad que mencionas es inexistente. Si analizas los resultados del Informe PISA podrás comprobar que los estudiantes catalanes están entre los mejores en nivel de castellano. No sólo eso, si no también están por encima de la media en otras materias como Ciencias y Matemáticas. ¿Dónde está el coste de oportunidad? Supongo también que podrás argumentar mejor el sesgo de los estudios sobre bilingües porqué la evidencia es abrumadora.

   La verdad es que no conozco ningún estudio riguroso sobre los efectos futuros en la productividad de recibir la educación en otra lengua distinta a la materna. Pero los resultados académicos de los castellanoparlantes en Cataluña es igual que el de los catalanoparlantes cuando controlamos por nivel socioeconómico de los padres. Así que probablemente estés equivocado.

   Y no, no padezco el síndrome de Estocolmo. Cuando llegué a la UPF era de los pocos independentistas que había y tuve miles de discusiones muy enriquecedoras sobre el tema. Lo que dices respecto a la UPF estoy de acuerdo. NO defiendo un modelo monolingüe para la universidad. El objetivo de la educación secundaria y universitaria es muy distinto. Creo que para la universidad sí existen costes importantes en términos de por ejemplo atracción de talento internacional. Por otro lado, los beneficios que expongo en el artículo de conocer la lengua y ser capaz de usarla no se extienden a la universidad con la misma intensidad.

   Por último, la cantinela que os exponen los medios españoles de que todo esto es una ocurrencia de la Generalitat, de Mas, etc no puede estar más lejos de la realidad. La independencia ha surgido como un movimiento de abajo a arriba dónde los políticos se han visto obligados a reflejar lo que cada vez más catalanes piensan y manifiestan en cuanto tienen ocasión. No os dejéis manipular; ningún político se metería en semejante berenjenal por voluntad propia, se han visto obligados. Y dejad ya de defender el derecho de los padres a manipular a sus hijos y negarles la posibilidad de crecer siendo bilingües! Aquí en Catalunya los que nos hemos criado en la inmersión somos capaces utilizar el catalán gracias a ello! Ves a Baleares o Valencia y verás como los que no se han educado en catalán y hablan en su casa en castellano son incapaces de articular una conversación fluida en catalán. Gracias a que los padres no pueden imponer el castellano en la educación a sus hijos, éstos tendrán la posibilidad de crecer siendo bilingües. Ya decidirán ellos en qué lengua quieren expresarse.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.