Desmitificant el Franquisme (II) || Desmitificando el Franquismo (II)

Si amb el passat article, Desmitificant el Franquisme (I), vaig parlar de les polítiques econòmiques feixistes, amb aquest pretenc desgranar els motius del fort creixement de l’època daurada, el “desarrollismo”, i saber realment si les elevades taxes de creixement van ser gràcies o a pesar de Franco.

La dècada dels 50 la caracteritzaria amb un seguit de fets, alguns de fortuïts. L’economia espanyola millora gràcies a la fi de la fixació de preus, acabant amb els desajustos d’oferta i demanda i el fi de l’estraperlo. També hi ha una millora en la productivitat ja que es pot importar (ex. fertilitzants per millorar els rendiments del camp), sobretot millora de la producció industrial gràcies a la fi de l’estrangulament energètic, més facilitat per importar petroli. La relaxació de l’intervencionisme conflueix amb un nou panorama internacional, per gràcia dels espanyols, on el món es divideix entre el bloc comunista i el capitalista, fent que Espanya pogués tenir bons tractes comercials amb la resta d’Europa i ajudat per EEUU (ex. bases militars a canvi d’ajuda). Els discursos sobre la judeomasoneria i el comunisme semblaven ser versemblants i tot!

Com es pot veure el gràfic, el superàvit comercial acabaria per convertir-se en un dèficit, que a finals de la dècada posaria a Espanya en una virtual suspensió de pagament exteriors. No entraven prou divises per finançar les importacions. Davant d’aquest situació, entrarien en escena els anomenats tecnòcrates, deixant en un segon pla els dirigents més feixistes, per fer-se càrrec de la crítica situació. Aquests elaborarien el Pla d’Estabilització el 1959. Un dels artífexs d’aquest pla va ser el català Fabià Estapé, mort aquest any 2012, que va acabar amb el sistema de canvis múltiples i va devaluar la moneda a 60 pessetes/$. El jove economista va ser militant del PSUC, i dic això perquè quedi clar que l’època daurada no és conseqüència de polítiques franquistes, per molt que succeís durant el franquisme, va ser precisament quan el règim va deixar d’aplicar la seva ideologia en l’economia quan aquesta va progressar. Cal dir que això no va implicar la fi de les polítiques franquistes en altres àmbits, Franco va firmar sentències de mort fins el final. Dir que el feixisme impulsa el creixement basant-se en l’època daurada espanyola seria com afirmar-ho del comunisme basant-nos en l’actual situació de la Xina.

Tot i que entre el 1960 i 1973 el PIB nacional es va triplicar i el per càpita multiplicar per 2,5 , els historiadors econòmics asseguren que s’hagués pogut créixer més si no fos per un seguit de mesures que van frenar en alguns moments el creixement, l’anomenat “intervencionismo de nuevo cuño”:

“Polos de desarrollo”. Consistia en una planificació estatal per industrialitzar certes zones, com Extremadura. Va ser un fracàs i va tenir grans costos.

Accions concertades. Eren plans de desenvolupament on empreses privades es comprometien amb els objectius fixats. A canvi, rebien substancioses ajudes i els bancs tenien l’obligació de donar préstecs a interessos baixos, poc rendibles per les entitats financeres. El resultat va ser l’engrandiment desmesurat d’algunes empreses de productivitat limitada, en detriment d’altres sectors més eficients que veien pujat el seu cost financer, ja que les entitats financeres van posar tipus d’interés alts per compensar els préstecs de poca rendibilitat que estaven obligats a donar a certes empreses.

Un altre factor que li va venir de cara al règim va ser l’emigració. Per una banda, solucionava en gran part el problema de l’atur i, d’altra banda, proporcionava un ingrés extra en forma de remeses (veure la taula).

En la meva opinió, va haver un altre factor que hagués pogut propiciar un major creixement: el capital humà ben format. En les dues dècades anteriors la inversió en educació va ser molt reduïda, al contrari que en la República. Els efectes no es poden quantificar ja que són a llarg termini, però de ben segur que hagués liderat una major innovació en productivitat.

El que volia demostrar amb aquest article és que s’ha d’entendre bé cada època, no es pot ser franquista amb l’excusa de l’edat d’or, i reforçar aquest argument dient que quan es va entrar en democràcia les coses van anar a pitjor (crisi del petroli), de la mateixa manera que no es pot culpar de la crisi a Zapatero (però sí de la mala gestió d’aquesta).

——————————————————————————————-

Si con el pasado artículo, Desmitificando el Franquismo (II), hablé de las políticas económicas fascistas, con este pretendo desgranar los motivos del fuerte crecimiento de la época dorada, el “desarrollismo”, y saber realmente si las elevadas tasas de crecimiento fueron gracias o a pesar de Franco.

La década de los 50 la caracterizaría con una serie de hechos, algunos de fortuitos. La economía española mejora gracias al fin de la fijación de precios, acabando con los desajustes de oferta y demanda y el fin del estraperlo. También hay una mejora en la productividad puesto que se puede importar (ej. fertilizantes para mejorar los rendimientos del campo), sobre todo mejora de la producción industrial gracias al fin del estrangulamiento energético, más facilidad para importar petróleo. La relajación del intervencionismo confluye con un nuevo panorama internacional, por gracia de los españoles, donde el mundo se divide entre el bloque comunista y el capitalista, haciendo que España pudiera tener buenos tratos comerciales con el resto de Europa y ayudado por EEUU (ej. basas militares a cambio de ayuda). Los discursos sobre la juedeomasoneria y el comunismo parecían ser verosímiles y todo!

Cómo se puede ver el gráfico, el superávit comercial acabaría para convertirse en un déficit, que a finales de la década pondría en España en una virtual suspensión de pago exteriores. No entraban suficientes divisas para financiar las importaciones. Ante este situación, entrarían en escena los llamados tecnócratas, dejando en un segundo plano los dirigentes más fascistas, para hacerse cargo de la crítica situación. Estos elaborarían el Plan de Estabilización el 1959. Uno de los artífices de este plan fue el catalán Fabià Estapé, muerto este año 2012, que acabó con el sistema de cambios múltiples y devaluó la moneda a 60 pesetas/$. El joven economista fue militante del PSUC , y digo esto para que quede claro que la época dorada no es consecuencia de políticas franquistas, por mucho que sucediera durante el franquismo, fue precisamente cuando el régimen dejó de aplicar su ideología en la economía cuando ésta progresó. Hay que decir que esto no implicó el fin de las políticas franquistas en otros ámbitos, Franco firmó sentencias de muerte hasta el final. Decir que el fascismo impulsa el crecimiento basándose en la época dorada española seria cómo afirmarlo del comunismo basándonos en la actual situación de la China.

A pesar de que entre el 1960 y 1973 el PIB nacional se triplicó y el per cápita se multiplicó por 2,5 , los historiadores económicos aseguran que se hubiera podido crecer más si no fuera por una serie de medidas que frenaron en algunos momentos el crecimiento, el llamado “intervencionismo de nuevo cuño”:

“Polos de desarrollo”. Consistía en una planificación estatal para industrializar ciertas zonas, como Extremadura. Fue un fracaso y tuvo grandes costes.

Acciones concertadas. Eran planes de desarrollo donde empresas privadas se comprometían con los objetivos fijados. A cambio, recibían sustanciosas ayudas y los bancos tenían la obligación de dar préstamos a intereses bajos, poco rentables para las entidades financieras. El resultado fue el engrandecimiento desmesurado de algunas empresas de productividad limitada, en detrimento de otros sectores más eficientes que veían subido su coste financiero, puesto que las entidades financieras pusieron tipos de interés altos para compensar los préstamos de poca rentabilidad que estaban obligados a dar a ciertas empresas.

Otro factor que le vino de cara al régimen fue la emigración. Por un lado, solucionaba en gran parte el problema del paro y, por otro lado, proporcionaba un ingreso extra en forma de remesas (ver la tabla).

En mi opinión, hubo otro factor que hubiera podido propiciar un mayor crecimiento: el capital humano bien formado. En las dos décadas anteriores la inversión en educación fue muy reducida, al contrario que en la República. Los efectos no se pueden cuantificar puesto que son a largo plazo, pero seguro que hubiera liderado una mayor innovación en productividad.

Lo que quería demostrar con este artículo es que se tiene que entender bien cada época, no se puede ser franquista con la excusa de la edad de oro, y reforzar este argumento diciendo que cuando se entró en democracia las cosas fueron a peor (crisis del petróleo), del mismo modo que no se puede culpar de la crisis a Zapatero (pero sí de la mala gestión de ésta).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.