Bons patriòtics || Bonos patrióticos

(VERSIÓN EN CASTELLANO MÁS ABAJO)

La setmana passada, l’agència Moody’s va rebaixar la nota a 8 Comunitats Autònomes, deixant a Catalunya a un sol graó del «bo escombraria».


Els bons de la Generalitat també s’anomenen bons patriòtics. Lluís Mosella, de qui vaig tenir la sort de ser alumne, ens ho explica en un article al seu bloc:

«(…) La raó per la qual els anomenem “patriòtics” és que només els compren els patriotes. Ningú fora de Catalunya no haurà invertit ni un euro en aquesta nova emissió de deute públic català. El motiu és ben senzill: Catalunya no és un estat ni té autonomia fiscal i, per tant, no hi ha cap garantia d’ingressos que asseguri el retorn del deute. La pàgina web de la Conselleria d’Economia així ho especifica: “Garantia: Generalitat de Catalunya”. Siguem clars d’una vegada: una comunitat autònoma sense independència fiscal no hauria d’emetre deute. Catalunya compta amb els ingressos que li assigna el govern central. Aquí s’ha acabat la història. Si no podem recaptar i gestionar els nostres impostos, no podem gastar més del que tenim assignat i que, com no podria ser d’una altra manera, sempre és insuficient. En aquest sentit, el projecte de llei d’estabilitat pressupostària que es va debatre al darrer ple del Parlament és d’una irrellevància superlativa.

La regla de tres és tan ràpida com “no podem emetre deute si no tenim una font d’ingressos pròpia”. Com és que el govern ha tornat a emetre bons patriòtics? Primer, i òbviament, no té més remei que fer-ho perquè no hi ha diners al calaix i s’ha de retornar el deute emès l’any passat. Segon, per aquesta tossuda mania dels governants de Convergència de voler-nos fer creure que Catalunya és un país com un altre i que pot fer tot allò que fan els països normals, és a dir, els que tenen estat. Per què no deixem de fer teatre i assumim la nostra realitat? Catalunya, per desgràcia, és un país sotmès. Catalunya, per desgràcia, és una comunitat autònoma de règim comú dins el regne d’Espanya. La Generalitat retornarà el deute, sí, de la mateixa manera que haurà de fer una nova emissió per poder pagar (el lector ja haurà copsat el gran cost financer de pagar deute amb més deute). Només existeixen dues alternatives a una nova emissió: a) majors retallades i b) més assignació per part del govern central. La primera és gairebé inassumible políticament i la segona és altament improbable. Al final, aquests bons patriòtics (dolents per la pàtria) seran la corona de flors a la tomba del tan anunciat com inversemblant nou pacte fiscal.»

Curiós que en català «bo» tingui un doble significat tant contradictori per als propis catalans.

———————————————————————————

La semana pasada, la agencia Moody’s rebajó la nota a 8 Comunidades Autónomas, dejando a Cataluña a un solo escalón del «bono basura».

Los bonos de la Generalitat también se denominan bonos patrióticos. Lluís Mosella, de quién tuve la suerte de ser alumno, nos lo explica en un artículo en su blog:

«(…) La razón por la cual los denominamos “patrióticos” es que sólo los compran los patriotas. Nadie fuera de Cataluña no habrá invertido ni un euro en esta nueva emisión de deuda pública catalana. El motivo es muy sencillo: Cataluña no es un estado ni tiene autonomía fiscal y, por lo tanto, no hay ninguna garantía de ingresos que asegure el regreso de la deuda. La página web de la Consejería de Economía así lo especifica: “Garantía: Generalitat de Catalunya”. Seamos claros de una vez: una comunidad autónoma sin independencia fiscal no tendría que emitir deuda. Cataluña cuenta con los ingresos que le asigna el gobierno central. Aquí se ha acabado la historia. Si no podemos recaudar y gestionar nuestros impuestos, no podemos gastar más de lo que tenemos asignado y que, como no podría ser de otro modo, siempre es insuficiente. En este sentido, el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria que se debatió el último pleno del Parlamento es de una irrelevancia superlativa.

La regla de tres es tan rápida como “no podemos emitir deuda si no tenemos una fuente de ingresos propia”. Cómo es que el gobierno ha vuelto a emitir bonos patrióticos? Primero, y obviamente, no tiene más remedio que hacerlo porque no hay dinero al cajón y se tiene que devolver la deuda emitida el año pasado. Segundo, por esta terca manía de los gobernantes de Convergència de querernos hacer creer que Cataluña es un país como otro y que puede hacer todo aquello que hacen los países normales, es decir, los que tienen estado. Por qué no dejamos de hacer teatro y asumimos nuestra realidad? Cataluña, por desgracia, es un país sometido. Cataluña, por desgracia, es una comunidad autónoma de régimen común dentro del reino de España. La Generalitat devolverá la deuda, sí, del mismo modo que tendrá que hacer una nueva emisión para poder pagar (el lector ya habrá cogido el gran coste financiero de pagar deuda con más deuda). Sólo existen dos alternativas a una nueva emisión: a) mayores recortes y b) más asignación por parte del gobierno central. La primera es casi inasumible políticamente y la segunda es altamente improbable. Al final, estos bonos patrióticos (malos por la patria) serán la corona de flores a la tumba del tan anunciado como inverosímil nuevo pacto fiscal.»

Curioso que en catalán «bo» (que significa bono y bueno) tenga una doble semántica tan contradictoria para los propios catalanes.

Bons patriòtics || Bonos patrióticos comentarios en «0»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.