(VERSIÓN EN CASTELLANO MÁS ABAJO)

Ja fa gairebé una setmana de la polèmica nacionalització d’YPF. Tot i que el desafortunat Clàssic ha desviat l’atenció, vaig poder apreciar reaccions de defensa de la pàtria espanyola una mica passades de volta, com si l’atac a Repsol fos equiparable a un ultratge a la bandera. Avui, doncs, no vull parlar de les reaccions politico-institucionals, les famoses “conseqüències” que deia el ministre d’Indústria, José Manuel Soria, sinó de les possibles reaccions del poble: el Boicot.

El terme boicot va néixer a Irlanda l’any 1880, arran de la negativa d’alguns pagesos d’Achil Island a treballar les terres que tenien llogades a un terratinent anglès, representat a la zona pel capità Charles Boycott. Resulta que els pagesos, que passaven fam, van demanar a Boycott una reducció dels lloguers de les terres, i aquest va respondre no tan sols no baixant les rendes, sinó augmentant-les. La reacció no fou pas violenta, però els pagesos van optar per fer-li el buit, a Boycott, de manera que no van anar a treballar les terres i no van tenir-hi cap mena de tracte, fins al punt que fins i tot el carter va refusar repartir-li el correu. Aquell any Boycott va haver de fer la collita portant pagesos d’altres indrets, fortament escortats. Al cap de poc, el nom de Boycott ja circulava, fins al punt que, el mateix any, The Times s’hi refereix per indicar un aïllament organitzat.

Hi ha moltes definicions de boicot comercial, una de ben sintètica és “l’elecció individual o col•lectiva de no comprar algun producte per tal d’aconseguir determinats objectius” (Friedman, 1999). Els boicots són casos extrems de com variables que no siguin qualitat-preu influeixen en les decisions de compra, ja sigui per motius ètics o socials (àrea àmpliament estudiada pel món del màrqueting).

Els boicots poden tenir com a objectiu a empreses, sector econòmics, països, sectors econòmics de determinats països, etc. D’altra banda, les empreses han desenvolupat sistemes per evitar-los. Els motius d’un boicot poden ser:

Socials, laborals i mediambientals

-No respectar el mediambient.

-Dur a terme pràctiques laborals abusives. Tenim el cas de Nike, on va haver-hi una campanya en contra a causa de l’explotació infantil.

-Discriminar per raó de raça, sexe, orientació sexual…

(…)

Polítics

-Als productes catalans, sobretot el Cava, arran de les declaracions de Carod Rovira l’any 2005.

-Als productes francesos per part de la Xina amb motiu de la recepció del Dalai Lama per part de Nicolas Sarkozy.

-Als productes israelians per part del món àrab.

(…)

Investigadors en màrqueting distingeixen dos tipus de boicot d’acord amb l’objectiu que persegueixen:

El boicot instrumental pretén coaccionar al destinatari perquè canviï una pràctica o una política. L’objectiu és precís i mesurable, de tal manera que el boicot acabarà quan el destinatari cedeixi a les pressions.

El boicot expressiu és una forma de protesta més general per expressar el descontentament amb el que fa el destinatari. El cas de Nike en seria un exemple. L’empresa pot acabar amb les seves pràctiques (fer servir mà d’obra infantil) i comunicar-ho a la societat, però és difícilment verificable i l’objectiu del boicot és inconcret.

Per tant, recuperant el fil conductor de l’inici de l’article, si es donés un cas de boicot dels espanyols als productes argentins seria per motius polítics i de tipus expressiu. Dit això, els argentins no s’haurien d’espantar gaire ja que el més probable és que no acabi existint l’esmentat boicot, ja que, com hom s’haurà pogut adonar, participar en aquest suposa un cost, el cost d’oportunitat de no consumir el producte, que si abans el compràvem probablement era perquè per nosaltres tenia la millor relació qualitat-preu.

——————————————————————————————-

Ya hace casi una semana de la polémica nacionalización de YPF. A pesar de que el desafortunado Clásico ha desviado la atención, pude apreciar reacciones de defensa de la patria española un poco pasadas de vuelta, como si el ataque a Repsol fuera equiparable a un ultraje a la bandera. Hoy, pues, no quiero hablar de las reacciones politico-institucionales, las famosas “consecuencias” que decía el ministro de Industria, José Manuel Soria, sino de las posibles reacciones del pueblo: el Boicot.

El término boicot nació en Irlanda en 1880, a raíz de la negativa de algunos labradores de Achil Island a trabajar las tierras que tenían alquiladas a un terrateniente inglés, representado en la zona por el capitán Charles Boycott. Resulta que los labradores, que pasaban hambre, pidieron a Boycott una reducción de los alquileres de las tierras, y este respondió no tan sólo no bajando las rentas, sino aumentándolas. La reacción no fue violenta, pero los labradores optaron para hacerle el vacío, a Boycott, de forma que no fueron a trabajar las tierras y no tuvieron ningún tipo de trato, hasta el punto que incluso el cartero rehusó repartirle el correo. Aquel año Boycott tuvo que hacer la cosecha trayendo labradores otros lugares, fuertemente escoltados. Al cabo de poco, el nombre de Boycott ya circulaba, hasta el punto que, el mismo año, The Times se refiere para indicar un aislamiento organizado.

Hay muchas definiciones de boicot comercial, una de muy sintética es “la elección individual o col•lectiva de no comprar algún producto para conseguir determinados objetivos” (Friedman, 1999). Los boicots son casos extremos de cómo variables que no sean calidad-precio influyen en las decisiones de compra, ya sea por motivos éticos o sociales (área ampliamente estudiada por el mundo del marketing).

Los boicots pueden tener como objetivo a empresas, sector económicos, países, sectores económicos de determinados países, etc. Por otro lado, las empresas han desarrollado sistemas para evitarlos. Los motivos de un boicot pueden ser:

Sociales, laborales y medioambientales

-No respetar el medioambiente.

-Llevar a cabo prácticas laborales abusivas. Tenemos el caso de Nike, donde hubo una campaña en contra debido a la explotación infantil.

-Discriminar por razón de raza, sexo, orientación sexual…

(…)

Políticos

-A los productos catalanes, sobre todo el Cava, a raíz de las declaraciones de Carod Rovira en 2005.

-A los productos franceses por parte de la China con motivo de la recepción de Dalai Lama por parte de Nicolas Sarkozy.

-A los productos israelíes por parte del mundo árabe.

(…)

Investigadores en marketing distinguen dos tipos de boicot de acuerdo con el objetivo que persiguen:

El boicot instrumental pretende coaccionar al destinatario porque cambie una práctica o una política. El objetivo es preciso y medible, de tal manera que el boicot acabará cuando el destinatario ceda a las presiones.

El boicot expresivo es una forma de protesta más general para expresar el descontento con el que hace el destinatario. El caso de Nike sería un ejemplo. La empresa puede acabar con sus prácticas (usar mano de obra infantil) y comunicarlo a la sociedad, pero es difícilmente verificable y el objetivo del boicot es inconcreto.

Por lo tanto, recuperando el hilo conductor del inicio del artículo, si se diera un caso de boicot de los españoles a los productos argentinos sería por motivos políticos y de tipo expresivo. Dicho esto, los argentinos no se tendrían que asustar mucho puesto que lo más probable es que no acabe existiendo el mencionado boicot, puesto que, como se se habrá podido dar cuenta, participar en este supone un coste, el coste de oportunidad de no consumir el producto, que si antes lo comprábamos probablemente era porque por nosotros tenía la mejor relación calidad-precio.

Boicot comentarios en «0»

  1. El que sí que es pot fer desde la UE és retirar a Argentina la condició de país preferent (generalment països democràtics en vies de desenvolupament) i considerar-lo país tercer. Això implicaria que els aranzels passarien en general de l’1 al 10 percent. Aquesta acció hauria d’estar dictaminada desde la Unió Europea i no dependria de l’organització ciutadana, encara que l’efecte seria el mateix o fins i tot major ja que tindria un efecte directe en el preu de tot producte Argentí.

    Bon post!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.