La crisis del deute (I). Perquè Grècia no ha de sortir de l’Euro?

Moltes són les veus que des de l’ inici de la crisi defensen i argumenten que una bona solució a la situació grega seria la sortida de l’Euro. Creuen que una simple devaluació de la seva nova moneda resoldria tots els problemes. El remei pot arribar a ser, en aquest cas, pitjor que la malaltia. Anem a veure el per què.

Per començar, per sortir de l’Euro primer s’ha de sortir primer de la Unió Europea ja que els Tractats no permeten fer la primera sense portar a terme la segona. Això provocaria i suposaria renunciar a totes les ajudes i directrius comunitàries, de les quals depenen molt els països perifèrics, sobretot Grècia.

 

Altres complicacions poden arribar a ser simplement operatives. Una sortida de l’Euro no és donarà d’avui per demà, no és una cosa que es pugui portar a terme en un dia, de forma que, en ser preparada i anunciada, suposaria una fugida de capitals molt gran donat que els inversors no voldran veure com els seus dipòsits en € es converteixen en Dracmes devaluats.

Les conseqüències però, més importants, són les econòmiques. Una sortida de l’Euro suposaria en un primer moment la implantació de la moneda nacional (Dracmes) i una devaluació d’aquesta. Fins l’aparició de l’Euro, a Europa i més concretament a Espanya moltes de les crisis s’han solucionat devaluant la moneda, ja que et permet augmentar les exportacions i ser més competitiu respecte l’exterior. Una vegada però tota la zona euro comparteix la mateixa moneda aquest instrument no és aplicable, i donat que Grècia forma part de la zona euro, la única mesura possible per recuperar la competitivitat si no marxés de l’Euro seria abaixar encara més els salaris interns. Deixem aquesta possibilitat al marge i anem a centrar-nos amb que passaria si definitivament Grècia plegués.

És cert que una devaluació de l’Euro augmenta les exportacions donat que millores la teva competitivitat respecte l’exterior al ser els teus preus, menors que l’exterior. No sols provoca però, conseqüències positives la devaluació. Una devaluació suposa també que les importacions s’encareixen i que la càrrega del deute augmenta. Donat que Grècia importa aproximadament un 30% del seu PIB i donat que moltes d’aquestes importacions són difícilment substituïbles la població s’empobriria encara més i les empreses senzillament no podrien adquirir la tecnologia necessària per portar a terme la seva activitat i augmentar la seva competitivitat.

Per altre part, una devaluació millora la competitivitat, però sols en termes nominals. Per analitzar i saber si la devaluació provoca millores de competitivitat en termes reals s’ha d’observar l’evolució de la inflació, ja que unilateralment aquesta suposa un empitjorament de la competitivitat. La pressió de les encarides importacions provocaria tensions inflacionistes que anul·laria aquesta avantatge creada per un augment de competitivitat gràcies a la devaluació de la moneda.

La càrrega del deute augmenta senzillament perquè les deutes que es troben subscrites en Euros hi seguiran estant i si la moneda nacional es devalua fortament, el deute augmenta, fet que pot suposar un obstacle més per a la reactivació del creixement. Hem de tenir en compte que, ja en Euros, el deute públic grec ascendeix a gairebé un 150% del PIB.

Un default grec potser no provoca la sortida de l’Euro però, com hem vist, una sortida de l’Euro, sempre que no es reestructuri de debò la deute pública, molt probablement provocarà un default de l’economia grega, i hauríem de veure si també europea.

Per tant, s’ha d’anar amb compte a l’afirmar que la millor sortida i la millor solució a la situació grega és la sortida de l’Euro. No em d’agreujar el problema que estem intentant resoldre.

David Serra Hidalgo

________________________________________________________________

Muchas son las voces que desde el inicio de la crisis defienden y argumentan que una buena solución a la situación griega sería la salida del Euro. Creen que una simple devaluación de su nueva moneda resolvería todos los problemas. El remedio puede llegar a ser, en este caso, peor que la enfermedad. Vamos a ver el porqué.

Para salir del Euro se tiene que salir primero de la Unión Europea puesto que los Tratados no permiten hacer la primera sin llevar a cabo la segunda. Ésto provocaría y supondría renunciar a todas las ayudas y directrices comunitarias, de las cuales dependen mucho los países periféricos, y en especial Grecia.

Otras complicaciones pueden llegar a ser simplemente operativas. Una salida del Euro no se hará de hoy para mañana, no es una cosa que se pueda llevar a cabo en un día, de forma que, al ser preparada y anunciada, supondría una fuga de capitales muy grande dado que los inversores no querrán ver como sus depósitos en € se convierten en Dracmas devaluados.

Las consecuencias más importantes, son las económicas. Una salida del Euro supondría en un primer momento la implantación de la moneda nacional (Dracmas) y una devaluación de ésta. Hasta la aparición del Euro, en Europa y concretamente en España muchas de las crisis se han solucionado devaluando la moneda, ya que te permite aumentar las exportaciones y ser más competitivo respeto el exterior. Cuando toda la zona euro comparte la misma moneda este instrumento no es aplicable, y dado que Grecia forma parte de la zona euro, la única medida posible para recuperar la competitividad si no marchara del Euro, sería bajar todavía más los salarios internos. Dejemos esta posibilidad al margen y vamos a centrarnos en qué pasaría si definitivamente Grecia renunciara.

Es cierto que una devaluación del Euro aumenta las exportaciones dado que mejoras tu competitividad respeto el exterior al ser tus precios, menores que el exterior. No sólo provoca pero, consecuencias positivas la devaluación. Una devaluación supone también que las importaciones se encarecen y que la carga de la deuda aumenta. Dado que Grecia importa aproximadamente un 30% de su PIB y dado que muchas de estas importaciones son difícilmente sustituibles la población se empobrecería todavía más y las empresas sencillamente no podrían adquirir la tecnología necesaria para llevar a cabo su actividad y aumentar su competitividad.

Por otro lado, una devaluación mejora la competitividad, pero sólo en términos nominales. Para analizar y saber si la devaluación provoca mejoras de competitividad en términos reales se tiene que observar la evolución de la inflación, puesto que unilateralmente esta supone un empeoramiento de la competitividad. La presión de las encarecidas importaciones provocaría tensiones inflacionistas que anularía esta ventaja creada por un aumento de competitividad gracias a la devaluación de la moneda.

La carga de la deuda aumenta sencillamente porque las deudas que se encuentran subscritas en Euros seguirán estando y si la moneda nacional se devalúa fuertemente, la deuda aumenta, hecho que puede suponer un obstáculo más para la reactivación del crecimiento. Tenemos que tener en cuenta que, ya en Euros, la deuda pública griega asciende a casi un 150% del PIB.

Un default griego quizás no provoca la salida del Euro, cómo hemos visto, una salida del Euro, siempre que no se reestructure de verdad la deuda pública, muy probablemente provocará un default de la economía griega, y tendríamos que ver si también europea.

Por lo tanto, se tiene que tener cuidado al afirmar que la mejor salida y la mejor solución a la situación griega es la salida del Euro. No debemos agravar el problema que estamos intentando resolver.

 David Serra Hidalgo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *